Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

En­nak­ko­luu­lot ja asen­teet vai­kut­ta­vat sii­hen mil­lai­nen kä­si­tys meil­lä on tie­tys­tä asi­as­ta tai ih­mi­ses­tä. Asen­teet ovat ta­po­ja, joil­la suh­tau­du­taan ym­pä­röi­vään maa­il­maan. En­nak­ko­luu­lot ovat yleen­sä kiel­tei­siä ja nii­hin liit­tyy usein yleis­tyk­siä. Omia en­nak­ko­luu­lo­jaan on hyvä py­säh­tyä tar­kas­te­le­maan. Olem­me eri­lai­sia, mut­ta yhtä ar­vok­kai­ta!

On sel­vää, ett­emme voi olla kaik­ki sa­man­lai­sia. Jo­kai­nen meis­tä on eri­lai­nen ja ai­nut­laa­tui­nen ja se on rik­kaus.
Jo­kai­sen tu­lee elää omaa elä­män­sä, teh­dä omat va­lin­tan­sa ja kuun­nel­la oman jär­ken­sä ja sy­dä­men­sä ään­tä. Tois­ten ym­mär­tä­mi­nen ei kui­ten­kaan mer­kit­se sitä, että esi­mer­kik­si kiu­saa­mi­nen pi­täi­si hy­väk­syä. En­nak­ko­luu­lot joh­tu­vat tie­tä­mät­tö­myy­des­tä. Kun emme tie­dä asi­as­ta tar­peek­si, sor­rum­me hel­pos­ti olet­ta­maan ja yleis­tä­mään asi­oi­ta, jopa ar­vaa­maan.

Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen opas 2019 - 2020Per­ho Lii­ke­ta­lous­o­pis­to11.6.2018